Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi ličnih podataka

Poštovani,

Agencija za privremeno zapošljavanje E-Search d.o.o. Beograd sa registrovanim sedištem na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10 Z/IV, Beograd, je privredno društvo koje se bavi poslovima agencijskog zapošljavanja u skladu sa svim relevantnim propisima koji regulišu ovu oblast, i registrovana je pri Agenciji za privredne registre Srbije pod matičnim brojem 17355805 (u daljem tekstu: „E-Search“ ili „Rukovalac“).

Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, a naročito Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, veoma nam je bitno da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje, kako biste bili upoznati sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo, u zavisnosti od vrste podataka koje nam Vi svojevoljno dostavite, u koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke, ko ima pristup vašim podacima i druge informacije od značaja, a sve kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka.

E-Search je u potpunosti posvećen poštovanju svih zakona, podzakonskih akata kao i međunarodnih konvencija koje se odnose na poštovanje i zaštitu podataka o ličnosti i privatnosti. Bilo koje i sve podatke koje E-Search sazna koristiće u svemu štiteći privatnost lica na koje se odnose i samo u onoj meri i na način kako je to neophodno i dozvoljeno primenjivim propisima.

Postavljanjem sadržaja na internet stranici E-Searcha bezuslovno i neopozivo ovlašćujete E-Search da sadržaj prenese neodređenom broju lica, imajući naročito u vidu svrhu prikupljanja i obrade podataka koje nam dostavljate.

U cilju boljeg razumevanja, u nastavku dajemo kratak pregled značenja najznačajnijih pojmova koji su korišćeni u ovom Obaveštenju, a kako je to određeno Zakonom o zaštiti podataka i ličnosti, kako sledi:

 • Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
 • Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
 • Rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade.
 • Obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.
 • Primalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade.
 • Pristanak lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Poslovna aktivnost E-Searcha je pronalaženje kandidata na teritoriji Republike Srbije radi uspostavljanja radnog odnosa (na određeno i neodređeno vreme) i daljeg privremenog ustupanja poslodavcima korisnicima na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o agencijskom zapošljavanu.

Ovim putem Vas obaveštavamo i poučavamo o Vašim pravima u vezi sa podacima o ličnosti koje dostavljate E-Searchu, a čija je svrha utvrđivanje ispunjenosti uslova za zasnivanja radnog odnosa kod E-Searcha radi daljeg privremenog upućivanja na rad ko drugih poslodavaca na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim primenjivim propisima.

Dakle, E-Search prikuplja i obrađuje sve podatke koje nam dostavljate u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa kod E-Searcha, a koji su, između ostalog, i relevantnim zakonima kojima se uređuje zapošljavanje lica predviđeni kao neophodni, uključujući, ali ne ograničavajući se na Vaše sledeće podatke:

 • ime, prezime i JMBG,
 • adresu prebivališta/boravišta,
 • broj telefona,
 • podatke o obrazovanju,
 • podatke o radnom iskustvu,
 • podatke o diplomi/diplomama i ostalim kvalifikacijama,
 • podatke o jezicima i drugim veštinama, kao i drugim interesovanjima,
 • starosti, odnosno datumu rođenja, kao i
 • druge podatke neophodne za ispunjenje svrhe određene ovim Obaveštenjem.

Pravni osnov za prikupljanje i obradu Vaših podataka o ličnosti ogleda se u Vašem pristanku na obradu podataka o ličnosti, koji dajete prihvatanjem svih uslova iz ovog Obaveštenja i označavanjem za to predviđenog mesta (štikliranjem prozora) na kraju ovog Obaveštenja.

 

Vaše podatke o ličnosti E-Search će obrađivati i čuvati u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade, a svakako najkasnije do trenutka uspostavljanja radnog odnosa u E-Searchu, odnosno u roku koje je ne duži od 1 (jedne) godine od dana dostavljanja Vaših podatakao ličnosti E-Searchu. Dostavljanje Vaših podataka je neophodan uslov za zaključenje ugovora o radu (na određeno i/ili neodređeno vreme) u E-Searchu.

Kao lice na koje se podaci odnose, imate sledeća prava u vezi sa Vašim podacima o ličnosti dostavljenim E-Searchu:

 • Pravo na pristup:

 

Kao lice na koje se podaci odnose imate pravo da od Rukovaoca zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, kao i pravo da pristupi tim informacijama, i druga prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U toj situaciji, E-Search će biti dužan da Vam dostavi kopiju podataka koje obrađuje.

 

 • Pravo na ispravku i dopunu:

 

Kao lice na koje se podaci odnose imate pravo da zahtevate od E-Searcha se Vaši netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopunite, što uključuje i davanje dodatne izjave. E-Search će u slučaju ispravke podataka biti dužan da Vas obavesti o ispravci, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

 • Pravo na brisanje podataka:

 

Kao lice na koje se podaci odnose imate pravo da tražite od E-Searcha da se Vaši podaci o ličnosti izbrišu, s tim da E-Search neće biti dužan da te podatke izbriše u meri u kojoj je obrada tih podataka neophodna zbog: ostvarivanja slobode izražavanja i informisanja; poštovanja zakonske obaveze E-Searcha kojom se zahteva obrada ili izvršenje poslova u javnom interesu ili izvršenja službenih ovlašćenja E-Searcha; ostvarivanja javnog interesa u oblasti zdravlja; svrhe arhiviranja u javnom interesu, svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja i statističke svrhe u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a opravdano može da se očekuje da bi ostvarivanje ovog prava moglo da onemogući ili bitno ugrozi ostvarivanje ciljeva te svrhe, kao i podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva. E-Search će u slučaju brisanja podataka biti dužan da obavesti Primaoca (kako je ispod definisano) o brisanju, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.

 

 • Pravo na ograničenje obrade podataka:

 

Kao lice na koje se podaci odnose imate pravo da tražite da se obrada Vaših podataka ograniči od strane E-Searcha u slučaju da: osporavate tačnost podataka o ličnosti u roku koji omogućava E-Searchu da proveri tačnost podataka o ličnosti; je obrada nezakonita a Vi se protivite brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka; E-Searchu više nisu potrebni Vaši podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade ali ste ih zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, kao i ako ste podneli prigovor, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane E-Searcha preteže nad Vašim interesima. Ako je obrada ograničena u skladu sa napred navedenim, Rukovalac je dužan da Vas informiše o prestanku ograničenja, pre nego što ograničenje prestane da važi.

 

 • Pravo na prenosivost podataka:

 

Kao lice na koje se podaci odnose imate pravo da zahtevate od E-Searcha da Vaše podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili E-Searchu primite od E-Searcha u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, te da ove podatke prenesemo drugom rukovaocu bez ometanja od strane E-Searcha ako je obrada zasnovana na pristanku i ako se obrada vrši automatizovano.

 

 • Pravo na pritužbu:

 

Kao lice na koje se podaci odnose imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i za zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 

 • Pravo na obaveštenje o povredi podataka o ličnosti:

 

Ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po Vaša prava i slobode, E-Search je dužan da Vas bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti. U ovom obaveštenju E-Search je dužan da na jasan i razumljiv način opiše prirodu povrede podataka i navede najmanje informacije iz člana 52. stav 4. tačke 2) do 4) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. E-Search nije dužan da Vas obavesti o povredi u slučajevima predviđeni Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

E-Search prikuplja i vrši obradu Vaših ličnih podataka samo tokom trajanja pristanka koju možete u bilo kom trenutku opozvati ili ograničiti. U slučaju opoziva ili ograničavanja, E-Search će prestati da obrađuje navedene lične podatke za svrhe za koje je pristanak opozvan. Opoziv ne utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti na osnovu pristanka pre opoziva.

E-Search prikupljene podatke može poslati na dalju obradu poslodavcima korisnicima, odnosno klijentima E-Searcha (u daljem tekstu „Primaoci“), koji se nalaze u Republici Srbiji, a sve u cilju ispunjavanja svrhe određene ovim Obaveštenjem. Pristup pojedinim podacima o ličnosti mogu da imaju:

 • zaposleni u E-Search, kao i honorarni i slični saradnici (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti podataka), samo u meri u kojoj je to neophodno za potrebe obrade;
 • zaposleni, kao i honorarni i slični saradnici, u komapniji Microsoft Software doo Beograd, (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti podataka), samo u meri u kojoj je to neophodno za potrebe obrade;
 • naši partneri, koji za E-Search ili za koje E-Search vrši određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika koji nam pružaju određene usluge, kao i softverskih kompanija koje izrađuju i održavaju softvere u kojima se pohranjuju podaci, kao i kompanije kojima dalje ustupamo na rad zaposlene u skladu sa Zakonom o agencijskom zapošljavanju.

E-Search u okviru svoje organizacije sprovodi sve neophodne mere zaštite Vaših podataka o ličnosti (organizacione, tehničke i personalne), uključujući, ali ne ograničavajući se na:

 • Tehničke mere zaštite;
 • Kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni lični podaci;
 • Kontrolu pristupa podacima;
 • Kontrolu prenosa podataka;
 • Kontrolu dostupnosti podataka;
 • Ostale mere informacione bezbednosti;
 • Sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke, kao i Primaoci takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

Lice na koje se podaci odnose može sva navedena prava da ostvari preko E-Searcha putem e-mail adrese: info@e-search.rs ili pisanim putem na adresu sedišta E-Searcha, izuzev prava na pritužbu koje se ostvaruje preko Poverenika za informacije od javnog značaja i za zaštitu podataka o ličnosti.

Imajući u vidu sve napred navedeno, kako biste uspešno podneli prijavu za traženje zaposlenja ovim putem, potrebno je da se saglasite sa svim informacijama i uslovima sadržanim u ovom Obaveštenju, odnosno da date pristanak za obradu Vaših ličnih podataka koje ćete dostaviti E-Searchu.

Davanje jasne i nedvosmislene saglasnosti da ste upoznati sa sadržinom ovog Obaveštenja vrši se Klikom na prozor ispod. Pre davanja saglasnosti da ste upoznati sa sadržinom ovog Obaveštenja nije moguće dostaviti Vašu poslovnu biografiju (CV) E-Searchu.